telugu sex jokes English మెడం బొడ్డు

telugu sex stories “English మెడం బొడ్డు” సరళ వాళ్ళది చాలా మంచి కుటుంబం. telugu sex jokes ఊళ్ళొ అందరు ఎంతొ కలివిడిగా ఉంటారు ఆ కుటుంబంతొ. దానికి కారణం సరళ వాళ్ళ భర్త కొటెశ్వరరావు. అందరు ముద్దుగా కొటెశం అంటారు. ఊళ్ళొ ఏంజరగాలన్న అందరు కొటెశంతొ మొదలు పెట్టెవారు. కొటెశం ఊరికి పెద్ద ఎమికాదు. కాని అతని హస్తవాసి అంత మంచిదని ఊళ్ళొ అందరి నమ్మకం. అందుకె అందరు కొటెశంతొనె ఏ పని అయిన మొదలు పెట్టెవాళ్ళు. మరి కొటెశం కుటుంబం అనకుండా, సరళ కుటుంబం అంటున్నాడు ఎంట్రా అనుకుంటున్నారా. ఆలొచించండి.
అవును మీరు ఊహించింది నిజమె.

telugu sex jokes కొటెశం రెండు సంవత్సరాలకు పూర్వం కన్ను మూసాడు. అప్పటి నుండి ఆ ఊళ్ళొ అందరు సరళతొనె అన్ని పనులు మొదలు పెట్టెవాళ్ళు. కావటానికి విదవ అయినప్పటికి, కొటెశం కంటె ఎంతొ అదృష్టవంతురాలు. సరళ పట్టిందల్లా బంగారమె. బంగారం మన ఇంటికి వస్తుందంటె ఎవడు మాత్రం వద్దనుకుంటాడు? అందుకె ఆమెకు ఎక్కడలెని గౌరవం.
ఏంటిరా వీడు బూతు కథ అని ఎదొ నవల రాస్తున్నాడు అనుకుంటున్నారా? ఇప్పుడె కథలొకి వెళ్ళ్తున్నాము.
సరళకి ఇద్దరు సంతానం. ఒక కొడుకు, ఒక కుతురు. కొడుకు పేరు మదన్, వయసు 20. డిగ్రి చదువుతున్నాడు. కూతురి పేరు సుశీల, వయసు 18. ఇంటర్ చదువతొంది.

telugu sex jokes మదన్ పేరుకు తగ్గట్టె మదనుడిలా ఉంటాడు. తన ప్రమెయం లెకుండానె అమ్మాయిలు వాడికి పడిపొయెలా ఉంటారు. అంత అందగాడు, అంతె కొరికలు కూడ! వయసు అలాంటిది మరి.కాని ఎప్పుడు ధైర్యం చెయ్యలెదు. అమ్మాయిల గురించి స్నెహితులతొ మాట్లాడటం తప్పా, అమ్మాయిలకి చనువు ఇచ్చె ధైర్యం చెయ్యలెదు. కాని అందమైన అమ్మాయిలని చూస్తెమాత్రం కింద వానపాము, తాచుపాములా లెచి బుస కొడుతుంది. క్లాసురూంలొ English మెడం బొడ్డు చూస్తె అస్సలు ఆగెది కాదు. ఆవిడకూడ కావాలని బొడ్డుకి బెత్తెడు కింద ఒక్కొసారి అంతకంటె కిందకి చీరకట్టి చలికాలంలొ కూడ చమటలు పట్టించెది.ఆవిడని మగాళ్ళె కాదు ఆడవాళ్ళు కూడ కొదిరితె నలిపెసెలా చూసెవాళ్ళు.

telugu sex jokes ఒకసారి మదన్ ముందు వరసలొ కూర్చున్నాడు, ఆరొజు English మేడం మాములుగానె చీర బొడ్డు కింద కట్టింది. మదన్ ముందు వరసలొ కూర్చొవటం చూసి బయటకి వెళ్ళి కాసెపటి తరువాత వచ్చింది. ఆమెని చుసి “అహ..” అనుకున్నారు అంతా. కారణం ఆమె చీర బొడ్డుకు బెత్తెడు కింద లెదు, జానెడు కింద ఉంది. పూ* మిద వున్న ఆ*లు కూడ కన బడుతున్నాయి. లొపల లంగా లెదు. పలుచని చీరలొంచి ఆమె తొడలు, వెనక్కి తిరిగినప్పుడు ఆమె నడుం మడతలు, కింద పి*ల మద్యలొ ఇరుక్కున్న పలుచనైన చీర ఆమె గు* గాడిని చూపిస్తు అబ్బయిల మొ*లు లెచి ఆడెలా, అమ్మాయిల పూ*లొ ఊటలు ఊరెలా చెసాయి. మేడం మాత్రం సరిగ్గా మదన్ ముందు నుంచుని పాఠం చెప్పడం మొదలు పెట్టింది. మదనుడికి లేచిపడుతున్న మొ*ని ఆపుకొవటం కష్టంగా ఉంది. చెసెదిలెక తన చెతిని పాంట్ మీద వెసి నెమ్మదిగా నలుపుకొసాగాడు. అది చూసిన మెడం మదనకి దగ్గరగా వచ్చి నిలబడి చెప్పటం మొదలు పెట్టింది. ఆమె అందమైన బొడ్డు అంగుళం దూరంలొ ఊరిస్తు కనబడుతుంది.

telugu sex jokes “ఎంత బాగుందొ. దీని బొడ్డులొ రూపాయి బిళ్ళ కాదు పదిరూపాయల బిళ్ళ సరిపొతుంది. ఒకసారి ముద్దుపెట్టె అవకాశం వస్తె బాగుండు.” అనుకుంటు కింద నలుపుకొసాగాడు. ఏంత నలుపుకున్నా కింద బిజ్జిగాడు బుసలు కొడుతున్నాడెకాని బొజ్జొవటంలెదు. ఏదైతె అది అవుతుందని తెగించి నెమ్మదిగా నాలుకని ముందుకి చాపి మేడం బొడ్డులొ దూర్చాడు, అది పూర్తిగా బొడ్డులొ దూరలెదు కాని అతని నాలుక చివరి బొడ్డు అంచున తాకి అలాగె పైకి వెళ్ళి ఆగింది. అంతె మేడం వల్ల కాలెదు, తనలొ గుల గంగాలా ఉప్పొంగింది. “అహ…..” అంటు నిట్టుర్పు విడిచింది.ఆమె తన చేతిని మదన్ తలపై ఉంచి మరింత దగ్గరగా హత్తుకుంది. మేడం, తను క్లాసులొ ఉందని, తను చెస్తున్న పనిని అందరు చూస్తున్నారన్న విషయం మదన్ నాలుక రెపిన గుల గంగలొ కొట్టుకుపొయింది. అందరు నొరెళ్ళబెట్టీ మరి జరిగిన తంతుని చూస్తున్నారు. మదన్ కూడ వచిన అవకాశాన్ని వదులుకొవటం ఇష్టంలెక కింద తన మొ*ని నలుపుకుంటు, మేడం బొడ్డులొ తన నాలుకతొ బొంగరాలు తిప్పుతున్నాడు.

telugu sex jokes అందరు అలా కళ్ళప్పగించి చూస్తున్నారు. వాళ్ళ కళ్ళ ముందు జరుగుతుంది వాళ్ళు నమ్మలెనట్లు చూస్తున్నారు. మదన్, ఇంగ్లీష్ మెడం వాళ్ళ తమ చట్టు జరుగుతుంది పట్టించుకునె పరిస్తితులొలెరు. వాళ్ళు శృంగార లొకపు తలుపు దగ్గరగా ఉన్నారు. వాళ్ళు చెయ్యాల్సిందల్లా ఆ తలుపు (బట్టలు) తియ్యటమె.
అంతలొ ‘ఘణ ఘణ’ మని బెల్ మొగింది, అప్పటికి గాని ఈలొకంలొకి రాలెదు మదన్, ఇంగ్లీష్ మెడంలు.
“ok Students we will meet you tomorrow.” మదన్ వైపు చూసి కన్నుకొట్టి, చెవి దగ్గరకి వచ్చి “చంపెస్తున్నావురా. నావల్లకాదు, ఇంటికి వెళదాం పద.” అని రహస్యంగా చెప్పి, “మదన్ నీతొ పనుంది. ఒకసారి ఇలా రా..” అంటు బయటకి వెళ్ళింది.జరుగుతున్న మదనకి ఆశ్చర్యానికి గురిచెస్తున్నాయి.అలాగె ఆమెను అనుసరిస్తు బయటికి వెళ్ళిపొయాడు. క్లాసులొ ఉన్నవాళ్ళు జరిగుతున్నా బాగొతాన్ని చూస్తు ఎవరిది వాళ్ళు నలుపుకుంటున్నారు.
బయటకి వచ్చిన మదన్, మేడంని తన బైక్ మేద ఎక్కించుకొని ఆమె ఇంటివైపు పరుగుపెట్టించాడు. కాని వాళ్ళు వెళ్తున్న దారిలొ మదనకి వాళ్ళ అమ్మ సరళ ఆ ఊరి ప్రెసిడెంటుగారితొ ఆయన బైక్ వెనుక గట్టిగా వాటెసుకొని కూర్చొని వెళుతు కనబడింది. అలాగె వాళ్ళ చెల్లెలు సుశీల మరొ అమ్మాయితొ స్కూటి మీద వెళుతు కనబడింది. చూడబొతె వాళ్ళు హత్తుకొనె ఉన్నారు.

telugu sex jokes ఇన్ని చూసిన అతని ఆలొచన అంత ఇంగ్లీషు మేడంపైనె. సంవత్సరం నుండి కంటున్న కల ఈరొజు నెరవెరుతొంది. ఉన్నట్టుండి మేడంకి ఎమైంది ఇలా గులగా ప్రవర్తిస్తోంది? కలలొ ఊహించిన దానికంటె బయటె ఇంకా కసిగా ఉంది. తనకి ఇంతకు ముందు దెం*చుకున్న అనుబవం లేదు. దాని గురించి కూడ కొద్దిగా టెన్షనుతొ ఉన్నాడు.
ఆలొచనలతొనె ఆమె ఇంటికి చెరుకున్నారు. బండిదిగుతూనె మెడం పరుగులాంటి నడకతొ తలుపుతిసి లొపలికి వెళ్ళింది.ఆమె వెనుకాలె మదన్ కూడ వెళ్ళాడు. అతన్ని లొపలికి రానిచ్చి, వెంటనె తలుపు గెడపెట్టి అతని వైపు తిరిగింది. ఒక్క క్షణం ఇద్దరి కళ్ళు కలిసాయి. ఆమె కళ్ళలొ అంతులెని కామం, అతని కళ్ళలొ అంతులెని కొరిక. తుఫాను ముందు నిశ్శబ్దంలా ఒక్క క్షణం నిశ్శబ్దం రాజ్యమెలింది. అంతె ఆకలిమీద ఉన్న పులుల్లా ఒకరినొకరు వాటెసుకుని, నలిపెసుకుంటున్నారు. మదన్ చెతులు ఆమె పిర్రలను మదిస్తున్నాయి. ఆమె అతన్ని మరింత గట్టిగా వాటెసుకొని తన సళ్ళతొ అతని గుండెలను పొడుస్తొంది. మదన్ పిర్రలను పిసుకుతు నెమ్మదిగా తన చెతులని ఆమె నడుం మడతల మీదకి తెచ్చి వాటిని పిసుకుతున్నాడు. అతని చెష్టలకి ఆమె పూకులొ రసాలు పాతాళ గంగలా ఊరుతున్నాయి. ”మెడం ఈరొజు కొసం కలలు కన్నాను కాని ఇలాంటి రొజు ఒకటి వస్తుందని అనుకొలెదు.” అన్నాడు. ”మెడం కాదు అనసూయ. ముద్దుగా అను అని పిలు” అంది మత్తుగా.

telugu sex jokes “అలాగ మె.. అను..” అంటు ఆమె మొఖాన్ని తన చేతుల్లొకి తీసుకొని, ఆమె పెదవులకి తన పెదవులని అందించాడు. ఆమె వాటిని చీకుతూ అతని ఎంగిలిని అమృతంలా తాగుతోంది. అతని నాలుక ఆమె నాలుకా శృంగార యుద్దం చెశాయి. ఇద్దరి ఎంగిలి వాళ్ళ పెదవుల మీదుగా కారుతొంది.
మదన్ నెమ్మదిగా అతని చెతులను అను సళ్ళమీదకి తెచ్చి వాటిని తాకాడు. అతనికి అదె మొదటి అనుభవం. నెమ్మదిగా చీరని తప్పించి జాకెట్ మీదగా వాటిని తన రెండు చెతులతొ పిసికాడు. అవి అతని చేతికి దొరకటం లెదు. ఒక్కకటి బంగినపల్లి మామిడి పళ్ళలా పెద్దగా ఉన్నాయి.ఎంత పిసుకుతున్నా అవి చేతికి దొరకటంలెదు. కాని ఆ సళ్ళని తాకినప్పుడల్లా కింద అతని మొడ్డ మరింత కసిగా లెచి నిక్కుతొంది. మదన్ కసిగా జాకెట్ పై అంచులను పట్టుకొని గట్టిగాలాగాడు. ‘ఫట్ ఫట్’ మని జాకెట్ హుక్కులు తెగిపడిపొయాయి. “ఎయ్ మదన్ మరీ అంత మొటుగానా ..” అంది హస్కీగా. ఆ మాటలకి మదనుడికి కసి నషాళానికి ఎక్కింది.అంతె జాకెట్టులొ నుండి బయటపడ్డ అను సళ్ళని చూసి వాటి మీద ఎగబడ్డాడు. ఒక దాన్ని కసిగా పిసుకుతూ రెండొదాన్ని అందినంత వరకు నొటిలొ కుక్కుకున్నాడు. మదన్ చెస్తున్నా ఈ చీకుడు, పిసుకుడికి ఆమె ఆపుకొలెక పొయింది. పూకులొనుండి రసాలు గట్టు తెగిన గొదారిలా పొంగాయి. అవి ఆమె పలుచని చీరని తడిపెసాయి.

telugu sex jokes “ ఆ… మదన్ చీకరా చీకు, ఆ సళ్ళని చీకు. కొరికెయ్, పిసికెయ్, పిండెయ్ ….వాటిని తాకక ఎన్ని యుగాలు అయినట్టుంది. అమ్మా …. ఎం సుఖంరా బాబు… నువ్వు తాకితనె కింద నా పుట్టలొ నుండి పాలు ఊరిపొతున్నాయి. అలాంటిది నీ మొడ్డ నా పూకులొ దిగితె.. అమ్మొ..”
అంటు అతని మొడ్డని పట్టుకొవటానికి కింద చెయ్యి పెట్టింది. చెయ్యి కాలిన దానిలా వెంటనె వెనక్కి తీసింది. తను పట్టుకుంది మొడ్డెనా అని తనకి అనుమానం. మదన్ చెస్తున్న పనిని ఆపమని అతని ముందు మొకాళ్ళ మీద కూర్చుంది అను. నెమ్మదిగా మదన్ పాంట్ తీసి లొపల అండర్వేర్ ని చూసి కసి పెరిగిపొయింది. అది ఎ క్షణంలొ అయినా చిరిగిపొయెలా ఉంది. గుండె వేగంపెరిగింది, నెమ్మదిగా వణుకుతున్న చెతులతొ అతని అండర్వెర్ కిందకి లాగింది. కసి మీదున్నా కొడె తాచు బుస కొట్టినట్టు, ఒక్కసారిగా ఆమె మొఖం మీద పడింది, మదన్ మొరెడు మొడ్డ. భయంతొ ఒక్కసారిగా కింద పడిపొయింది అనసూయ. ”రెయ్… ఎంటిరా ఇది. ఇది మొడ్డ లెకపొతె ఆనపకాయ? నీది పెడితె..” అంటు ఆగి “పెట్టటమా ముందు పట్టాలిగా..” అంటు పలవరించింది.

telugu sex jokes “ఎమైంది అను.. అందరికి ఇలాగె ఉంటుందిగా“ అన్నాడు మదనుడు. ”ఇలాగె అందరికి ఉంటె మొగుళ్ళు ఎవ్వరు పెళ్ళాలని వదిలెసి పారిపొరురా ..” అంటు తన చెతిని అతని మొడ్డ పక్కన ఉంచిది కొలవటానికి అన్నట్టు. “ అరె మొరెడుందిరా ని మొడ్డ..” అని నెమ్మదిగా పిడికిలితొ పట్టుకొవటానికి చూసింది కాని అది ఆమె చెతికి పూర్తిగా దొరకటంలెదు. “పట్టుకొవటానికి కూడ దొరకటంలెదురా నీ మొడ్డ … “
అను అంటున్న మాటలని పట్టించుకొనె స్థితిలొ లెడు మదన, అతనికి అదె మొదటిసారి ఒక స్త్రీ తన మొడ్డని పట్టుకొవటం. అను తన రెండు చేతులతొ మదన్ మొడ్డని పట్టుకొని కిందకి పైకి ఆడించసాగింది. ” అహ.. అబ్బా అను అదరకొడుతున్నావె.. ఇంతకు ముందు ఎవరు పట్టుకొలెదె నా మొడ్డని …” ”పట్టుకుంటెనె ఇలా అంటున్నావు, నొట్లొ పెట్టుకొని చీకెతె ఎమైపొతావొ.? అయినా నా పిచ్చికాని ఇది నా నొట్లొ ఎలా పడుతుంది.” అని అతని మొడ్డవైపు చూసింది. మొడ్డ ముందోలు వెనక్కి వెళ్ళి ఎర్రని గుండు మెరుస్తు కనపడింది.

telugu sex jokes  అంత అందమైన మొడ్డని ఆమె ఎప్పుడు చూడలెదు. మొడ్డ బొక్కలొ నుండి ఒక బొట్టు తెల్లటి ద్రవం బయటకివచ్చింది. అంతె ఆపుకొవట అను వల్లకాలెదు. నాలుకతొ ఆబొట్టుని నాకింది. ఆ మరుక్షణం ఆమె శరీరం చలితొ వణుకుతున్నట్టు అయ్యింది. ఆమెలొ కొరిక కొటలు దాటుతొంది. శరీరం తియ్యని తీట రాగాలు తీస్తోంది. ఇంకా కావాలని పిస్తోంది. ఆమె తన రెండు చెతులతొ మొడ్డ తొలుని వెనక్కిలాగి అందినంత వరకు మదన్ మొడ్డని నొట్లొ కుక్కుకుంది. కాని అమె నొట్లొ ఎర్ర గుండు మాత్రమె పట్టింది. ఇంకాస్త లొపలికి దించుకొవాలని చూసింది కాని మదన్ మొడ్డ గుండు గొంతులొదిగింది.
“అహ్ అను నా వల్ల కాదు అను అబ్బ నా లం….” అంటు ఆమె వైపు చూసాడు. అను కళ్ళలొ నుండి నీళ్ళు వస్తున్నాయి. అవి ఆమె బుగ్గల మీదుగా జారి ఆమె సళ్ళమీద పడుతున్నాయి. అది చూసిన మదన్ మనసు కదిలింది. వెంటనె తన మొడ్డని గొంతులొనుండి బయటకి తీసాడు.
“ఎమైంది? ఎందుకు తీసావు?” అంటు అడిగింది అనసూయ

telugu sex jokes “ఎమైంది? ఎందుకు తీసావు?” అంటు అడిగింది అనసూయ.
“నీకు ఎబ్బందిగా వుందిగా అందుకె.” అన్నాడు.
”నాకు ఎమి ఇబ్బందిలెదు. ఇలాంటి మడ్డని పట్టుకొవటానికె అదృష్టం ఉండాలి, అలాంటిది నా నొట్లొ పెట్టుకొనె భాగ్యం కలిగింది. అలాంటి అదృష్టాన్ని ఎలా వదులుకుంటాను.”
”అది కాదు అను, నీ కళ్ళలొ నీళ్ళు చూసి, నాకు నిన్ను ఇబ్బంది పెడుతున్నానెమొ అని” అన్నాడు.
”అవి కన్నిళ్ళు కావురా… నీ మొరెడు మొడ్డను చూసి వచ్చిన కన్నీళ్ళ కామం రా”
”అది కాదు అను.. నువ్వు అలా ఇబ్బంది పడటం…”
”నేనంటె ఎంత ప్రెమరా నీకు.” అను.
”నిన్ను ప్రెమగా దగ్గరకు తీసుకొవాలకున్నా కాని ఎలా ఇబ్బంది పెడుతూ కాదు.”
”నువ్వు అలా అంటుంటె నీమీద ఇంకా ప్రెమ పెరిగిపోతుందిరా…” అంటు అమాంతం మదన్ మొడ్డ గుండుని గొంతులొ కుక్కుకుంది.ఇంతకు ముందుకంటె కసిగా చీకుతుంది అను. తన రెండు చెతులతొ మిగిలిన మొడ్డను గిప్పిట బిగించి పైకి కిందికి ఊపుతుంది.

telugu sex jokes ఆమె చెస్తున్న పని చూసి నవ్వుకున్నాడు మదనుడు.
“ఎందుకు నవ్వుతునావు?” అడిగింది అను. ”నిన్ను ఇలా చూస్తుంటె నాదస్వరం ఊదుతున్నట్టు ఉంది.” అన్నాడు. ”ఉండదా మరి మామూలు మొడ్డ తమరిది. మొరెడుంది. నొట్లొ పెడితె కింద గుద్దలొ నుండి వచ్చెటట్టుంది.” అంది మొడ్డ గుండుని నాలుకతొ రాస్తు మళ్ళి నొట్లొ కుక్కుకొని ‘స్లపర్ ‘ స్లపర్ ‘ అంటు స్లపరింగులు చెస్తూ చీకుతొంది. అనసూయ చెస్తున్న పనులకి మదనకి కసి కట్టలు తెంచుకుంటుంది.
“అబ్బ అను నా లంజ ఎం చీకుతున్నావె” అంటు తన మొడ్డని ఆమె నొట్లొకి కుక్కుతున్నాడు. నెమ్మదిగా అతని దెంగుడికి అలవాటు పడుతొంది, అను నొరు. గుండు మొత్తం గొంతులొకి దిగిపొతుంది.మద్య మద్యలొ గుండుని నాలుకతొ రాస్తు పెదాల్తొ పాలైస్ చీకినట్టు చీకుతొంది.
అను చెస్తున్న చెష్టలకి అతని మొడ్డ మరింత గట్టిపడి ఆమె నోట్లొ పట్టడంలేదు. అయినా వదలకుండా అందినంత వరకు కుక్కుకొని మదన్ మొడ్డని కుదుస్తోంది. “అబ్బ అలాగె కుడు…. నా మడ్డ కుడు … నా అను లంజ… నా వల్లకాదు ఇదిగొ తాగవె నా మడ్డ రసం….” అంటు ఐదు సార్లుగా చెంబుడు చిక్కని రసం ఆమె నొట్లొను, ఆమె ముఖం మీద, ఆమె సళ్ళ మీద కార్చాడు.

మా యొక్క పాపులర్ తెలుగు వెబ్సైట్లు

 http://telugustorieskathalu.website

http://www.telugustorieskathalu.biz

http://telugusexstorieskathalu.com

http://freetelugusexstories.com

http://myteluguboothukathalu.com

http://telugu-sexstories.net

http://telugumasala.website

http://telugusexstorieslo.com

http://telugusexstories.website

http://telugusexstorieskathalu.net

http://telugusexstories.desi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *