వద్దు శివా, భయంగా ఉంది.ఎవరైనా వస్తే పరిస్థితి ఆలోచించు

Telugu Sex Stories “ఇక చాలు….సరేనా?” ముద్దుగా అంది.
“ఏయ్..ఉండవే…నిన్ను బుగ్గ మీదనా అడిగాను? పెదవులు మీద పెట్టవే ”
(సిగ్గుపడుతూ)”అంతా ఒకటే…అదేమి కుదరదు.వదులు నన్ను ”
నేను తనను వదలకుండా తన ముఖం …