ఆఫీస్ అప్సరస Part 5

ఆ ద్రాక్ష రసం బుస బుసా… పొంగుతూ బుడగలు వస్తుంటే ఆమె దాన్ని ఆమాంతం నాకేసింది. సత్యం లంబం మీద తను ఎంత గానో కానించే ఆఫీస్ అప్సరస నాలిక, పెదాలు పడే సరికి

ఆఫీస్ అప్సరస Part 4

ఆఫీస్ అప్సరస Part 4

 

అప్పటికే కొంచెం సిగ్గు విడిన కలావతి శరీరం విదిలించింది. కదన రంగం లోకి దూకే ముందు అన్నీ అవయవాలు సరిగా పని చేస్తున్నాయో లేదో చూస్కునే టట్టు

ఆఫీస్ అప్సరస Part 3

ఆఫీస్ అప్సరస Part 3

ఇంక నేను వస్తాను మాడం.. చీకటి పడింది….’ అంటూ లేచాడు.. సత్యం…
‘అలాగే సత్యం…. మళ్ళీ వీలయితే రేపురా…’ అంటూ అతన్ని ఇంటి బయటి వరకూ సాగనంప డానికి అతనితో

ఆఫీస్ అప్సరస Part 2

ఆఫీస్ అప్సరస Part 2

అంటే అలా కాదు మాడం… నేను ఏదో చెప్పాలని ఏదో చెప్పాను….సారీ…’ అంటూ నసిగాడు సత్యం… అతని ఉలికి పాటులో వున్న అమాయకత్వాన్ని గమనించిన కలావతి అతన్ని మరింత

జైలు లో జత కొలతలు Part 3

జైలు లో జత కొలతలు Part 3

 

కరెక్ట్ గా అదును చూసి బయటికి వస్తున్న అతని రసం రాకుండా తన పెదవులని అతని నరం కేసి వత్తి పెట్టాడు వికాస్. అప్పటిదాకా

జైలు లో జత కొలతలు Part 2

జైలు లో జత కొలతలు Part 2

 

ఒకరి పురుషాయుధాలు ఒకరివి చూసుకుని పొగరుగా తలలు ఎగరేసాయి. వికాస్ లంభం ఆ చీకటిలో పచ్చ గా మెరుస్తూ వుంటే గోపి మడ్డ చీకటిలో