ఆఫీస్ బాస్ తో 5

telugu sex stories రోజులు స్వీటు గా గడుస్తున్నాయి.
అతను అల్మోస్ట్ రమని డ్రాప్ చేసినట్లే.అతనికి శనివారాలే .రావటమువీలవుతుంది.అప్పుడు జయా ని వదలలేకపోతున్నాడు.రమ అర్థము చేసుకొంది.రాను రాను రమ రావటము తగ్గించేసింది.అతనొక్కడే వస్తాడు,రెండు సార్లు …

ఆఫీస్ బాస్ తో 4

telugu sex stories లోపలనుంచి ఊహించిన శబ్దాలు వినిపిస్తున్నాయి.రమ వుండుండి గట్టిగా నవ్వుతోంది.తర్వాత మూలుగులు స్పస్టము గా వినిపించాయి.లోపల బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారనిపించింది.వేడెక్కాను.నిక్కింది లుంగిలో.
జయా ని దగ్గిరకు తీసుకొని ముద్దు పెట్టుకొన్నాను లిప్స్ …

ఆఫీస్ బాస్ తో 3

telugu sex stories జయా వంక చూశాను.తల దించుకొని నుంచుంది.దగ్గిరకి తీసుకొన్నాను,జయా వళ్ళు సన్నగా వణుకుతోంది.
కౌగిలించుకొన్నాను.గువ్వలా వొదిగిపోయింది.గెడ్డము పైకి లేపి లిప్స్ మీద ముద్దు పెట్టుకొన్నాను.అప్పటివరకూ అతన్ని బాగా చీకినట్లుంది–పెదాలు వుప్పుగా,మదపు వాసనతో …

ఆఫీస్ బాస్ తో 2

telugu sex stories ఆరోజు నుంచి మా సెక్స్ లైఫ్ క్వాలిటీ పెరిగింది.జరిగిన సంఘటనలు గుర్తు చేసుకోవటము, పెట్రేగిపోయి,సమ్మగా కుమ్ముకోవటము రొటీన్ అయిపోయింది.జయా నాకు రోజూ స్వర్గము చూపిస్తోంది బెడ్ లో.
బాస్ చాలా …

ఆఫీస్ బాస్ తో 1

telugu sex stories “ఎన్ని సార్లు?’ మెడ మీద ముద్దు పెట్టుకొని గుసగుసగా అడిగాను.
జయ మాట్లాడకుండా ఫ్రిజ్ లో నుంచి మంచి నీళ్ళ సీసా తెసుకోంది.
మళ్ళీ ముద్దుపెట్టుకొని అడిగాను.
నవ్వి “రెండు …