లోపల మంట పుడుతుంది నొప్పిగానే ఉంది

Telugu Sex Stories పెదవుల నుండీ మళ్ళి పూ రెమ్మల వరకూ ముద్దులు పెట్టుకుంటూ వెళ్ళి గొల్లిమీద ఒక ముద్దు పెట్టి నా పెదవుల మద్య పెట్టి బిగించి లాగాను ఆఆహ్ ఒరేఏయ్య్ మళ్ళి ఏమి చేస్తున్నావురా అమ్మోఓఓ అంది నేను తన పూ బొక్కని చూశా అందులోనుండీ ఊట చినగా కారుతుంది పూకు పాకానికి వచ్చింది ఇంక మనం మన దానిని దిగేసుకోవచ్చు అనుకుని పైకి లేచి సరిత ఇందే మొదటిసారి కదా నువ్వు నా మీదెక్కి దింపుకుంటావా?? నన్నే దింపెయ్యమంటావా?? చెప్పు ఏదన్నా నాకు ఓకే అన్నాను ఏది బాగుంటుంది అంది సరిత ఏదన్నా మొదటిసారి కొంచెం నొప్పిగానే ఉంటుంది ఆ తరవాత నిదానంగా బాగుంటుంది అన్నాను అది ఒకే నేను నీ మీదెక్కితే బాగుంటూందా నువ్వు పెడితే బాగుంటుందా అంది అది నీ ఇష్టం. నీ కన్నెరికన్ని నువ్వే పోగొట్టుకుంటే తరవాత మళ్ళి నన్ను నా కన్నిరికాన్ని దోచుకున్నావ్, నన్ను పాడుచేశావ్, నా ఆడతనాన్ని నలిపేశావ్, అనే పని ఉండదు ఎందుకంటే నువ్వే పెట్టుకుని నీకు కావలసినట్టు నన్ను దెంగుతావ్ కబట్టి అన్నాను. నీకు చాలా విష్యాలు తెలుసురా సరే అయితే నా పుకు నేనే దెగించుకుంటాను అంది ఆ నాకు కావలసింది అదే అన్నాను సరే ఇప్పుడూ ఏమి చెయ్యాలి అంది ఉండు నేను పడుకుంటాను అంటూ మంచమ్మీద పడుకుని ఊఉం ఇప్పుడూ నువ్వు నా మొల దగ్గర కూర్చో ఆసినిమలో చూసే ఉంటావుగా అన్నాను ఆ చూశానులే అంటూ నా మొడ్డ దగ్గర కుర్చుంది ఊ పెట్టుకో అన్నాను కింద కుదరడం లేదు నువ్వు పెట్టు అంది నేను నా మొడ్డ గుండుని సరిగా సరిత పూ బొక్క దగ్గర ఆంచి ఊం ఇంక పెట్టుకో అన్నాను ఎందుకన్న మంచింది నా మొడ్డని పట్టుకుని పెట్టుకో అన్నాను తను ఒక చేత్తో నా మొడ్డని పట్టుకుని తను కిదకి దిగడానికి ప్రయత్నిస్తుంది నా మొడ్డ మీద తన బరువు పడుతుంది నొప్పి మొదలైయ్యింది మనకి ఇది అలవాటేగా అనుకుని ఓర్చుకుంటున్నాను నా మొడ్డ గుండు నిదానంగా సరిత పూ బొక్క అంచులు విడదీసుకుంటూ లోపలికి ప్రవేసించడనికి చూస్తుంది సరిత బొక్క చిన్నది ఉండబట్టి లోపలికి దూరడంలేదు తను ఇకా కిందకి నొక్కుతుంది నా మొడ్డమీద తన బరువంతా పడుతుదిగానీ నాది మాత్రం లోపలికి పోవడంలేదు ఓర్నెయమ్మ్ ఇదేంటి అనుకుని సరిగ్గా పెట్టుకున్నావ పక్కకి పెట్టావా అన్నాను నువ్వే పెట్టి ఇచ్చావ్గా అంది సరిచేసుకో సరిగ్గా బొక్క మద్యలోకి పెట్టుకుని అప్పుడూ దింపుకో అన్నాను తను కొద్దిగా సరిచేసి మళ్ళి ప్రయత్నించింది ఈసారి ఇంకొంచెం పూ బొక్క్క విచ్చుకుంది కానీ అంగ ప్రవేశం జరగలేదు ఇంక లాభం లేదనుకుని సరిత అలా కాదు నన్ను చుపించమంటావా అన్నాను ఆ చూపించు అంది నేను తన భుజాల మీద చేతులు వేసి కింద సరిగ్గా ఉందా అన్నాను ఆ అంది ఐతే ఇలా దిపుకోవాలి అని ఒక్కసారే కిందకి బలం గా నొక్కాను నా బలం తన బరువు నా మొడ్డ మీద పడి అది ఎదురుగా ఉన్నా సరిత పూ బొక్క చిన్నది ఐనా చీల్చుకుంటూ లోపలికి దూరిపోయింది కెవ్వుమని అరిచింది సరిత ఏమయ్యింది అన్నాను నొప్పి అమ్మోఓ నొప్పి వద్దు వద్దు తీసెయ్యి తీసెయ్యి అంది తియ్యడనికా పెట్టింది అంటూ తన భుజాలమీద ఉన్న చేతులతో ఇంకోసారి భలంగా కిదకి దిగేశను నాది లోపల అడ్డుగా ఉన్న వాటిని చీల్చుకుంటూ అడుక్కి దిగబడిపోయింది అమ్మోఓఓఓఓఓ ఊర్ర్ర్రేఏఏఏఏఏయ్య్య్య్య్య్య్య్య్ తట్టుకోలేకపోతునను నొప్పి నొపి అమ్మోఓఓఓ వద్దురా నీకు దణ్ణం పెడతా తీసెయ్యిరా అంటూ పైకి లేవబోతుంటే నాచేతులతో మళ్ళి నొక్కి తనని లేవనివ్వకుండా ఆపి నేను కిందకి చూశా నాది ఇంకా రెండు అంగుళాలు ఉంది ఇంకా దిగలా అనుకుని ఇంకోసారి సరితని కిదకి కుదేశాను లోపల అడుగున తగిలేసినట్టు ఉంది ఇంక లోపలికి పోవడంలేదు సరిత మాత్రం మళ్ళి కెవ్వుమని అరచి ఒరేఏయ్య్ మొరటోడా నీ మొడ్డ నా గుండెలకి తగులుతుందిరా ఇంకెక్కడికి తోసతావ్ ఇంకా తోస్తే నోట్లోనుండీ బయటకి వచ్చేస్తుంది నీ యబ్బ మంచం కోడుని దిగేసినట్టు దింపావుకదరా ఫస్టుసారే నాపూకు చిపిపారదెంగావ్ దొగనాకొడకా ఎంతో ముద్దుగా చుసుకుంటున్న నా పూకుని ఎలా పగలగొట్టలనిపించిందిరా నన్ను లెగనుకూడా లెగనివ్వడంలేదు నాకు బాగా నొప్పి పుడుతుందిరా నన్ను పైకి లెగనివ్వరా నీ దెంగుడూ వద్దు నువ్వు వద్దు బాబోఓయ్య్య్ నొప్పి తట్టుకోలేకపోతున్నాను నన్ను వదులు అంటూ తన చేతులతో నా చేతులను తోసేస్తూ నన్ను ఏడుస్తునే బ్రతిమలాడుతుంది మరి అలా దెంగేస్తాను ఇలా దెంగేస్తాను ఆ సినిమాలో ఉన్నట్టు దెగాలి అప్పుడే నాపూకు గుల తీరుతుంది అన్నావ్ మరి ఇలా గోల చేస్తునావేంటే అన్నాను ఏదో మొడ్డాఇతే దిగేసుకునేదాన్నేమో నువ్వేమో ఏకంగా మంచం కోడునే దింపావ్ నాదాన్ని మొత్తం చింపుకుంటూ లోపలికి తోసిపారదొబ్బావ్ నేను ఏమైపోతానోకూడా ఆలోచించలేదు నేను గాబట్టి తట్టుకున్నాను గానీ ఇంకొకద్ది ఐతే చచ్చిపోయేది తెలుసా?? అంది అవునా?? అంతేనంటావా?? అన్నాను నోరుముయ్యి మళ్ళి ఆచర్యం ఒకటి అంటు మండిపడింది నేను చిరాగ్గా ఇప్పుడేంటి తీసెయ్యమంటావా అన్నాను ఆ అదే ఇందాకడనుండీ చెప్పేది అంది సరే ఐతే అంటూ తనని పైకి లేపాను నామొడ్డ గుండు వరకూ వచ్చాక ఒక్కసారే మళ్ళి కుదేశాను మళ్ళి నా మొడ్డ గుండు తన పూకు అడుగున తగిలేసరికి అమ్మ్మ్మ్మోఓఓఓఓ చచ్చానురోఓఓయ్య్య్య్య్య్ ఒరేయ్య్ నువ్వు మనిషివికాదురా తీస్తాను తీస్తను అని అంతగట్టిగా త్రోశవేరా ఇందాకడ కొంచెం నెప్పి తగ్గుతుందికదా అనుకున్నాను మళ్ళి మొదటికి తెచ్చావుకదరా ఓఓయ్య్ నువ్వు ముందు తీస్తవా తియ్యవా?? అంది తియ్యను అన్నాను అదేంటి యేఏ అంది తియ్యడం నాకిష్టం లేదు అన్నాను ఒరేయ్య్ నిన్ను అంటూ తన చేతులు నా మెడ మీద వెయ్యబోయింది తను కదిలేసరికి కిద నా మొడ్డ కూడ కదిలి లోపల నొప్పెటినట్టు ఉంది ఆఆఆక్ అబ్బహ్ ఒరేఏయ్య్ నొప్పెడుతుందిరా తీసెయ్యిరా ప్లీజ్ అంది తియ్యను అని చెప్పాను గా మళ్ళిమళ్ళి అడక్కు అన్నాను. ఎందుకు తియ్యవురా ఎందుకు తియ్యవు ఇదేమన్న నీ పూకా నువ్వేమన్న నామొగుడివా?? నేనేమన్న నీ పెళ్ళాన్నా?? అంది నేను నీకు మొగుడికంటే రెండక్షరాలు ఎక్కువే రంకు మొగుడిని ఇంక నువ్వు నా ముండవి నా ముండ పూకు నాది కాదా ఏంటి అన్నాను ఏంటా పిచ్చి వాగుడూ అంది ఈమటలు అన్నది నువ్వే గుర్తు తెచ్చుకో అన్నాను నవ్వుతూ ఓరేయ్య్ అప్పుడు అని ఉంటానురా ఇప్పుడు పరిస్తితి వేరు తియ్యరా అంది బ్రతిమలాడినట్టుగా సరిత కొంచెం సేపు కదపకుండా ఉండు నొప్పి తగ్గిపోద్ది ఇప్పుడు గనుక తీసేస్తే మళ్ళి పెట్టనివవు నువ్వు నన్ను అర్దం చేసుకో అన్నాను పెట్టనిస్తానులేరా బాబు ముందు తియ్యి అంది అదేమి కుదరదుకాని ఒక రెండూ నిముషాలు కాంగా ఉండు నొప్పి తగ్గిపోద్ది అన్నాను ఏమి చేస్తాం సచ్చినట్టు ఉంటాం అంతకు మించి చెయ్యడానికి ఏముందిక్కడ అంది చిరాగ్గా.అలా ఒక ఐదు నిముషాలు కదలకుండా ఉండి ఊ ఎలా ఉంది అన్నాను లోపల మంట పుడుతుంది నొప్పిగానే ఉంది అంది నీకు ముందే చెప్పనుకదా మొదటిసారి నొప్పెడుతుంది రాను రాను బాగుంటుంది అని అన్నాను ఆ చెప్పవ్ కానీ ఇంత నొప్పెడుతందనుకోలేదు అంది సరే ఇంక ఊపనా అన్నాను అమ్మో ఊపుతావా వద్దు రవీ పెట్టుకున్నావుగా ఇంక చాలు అంది ఓఓయ్య్య్య్ నేను పెటుకోవడం ఏంటి నువ్వే పెట్టుకున్నవ్ నీకు ముందే చెప్పా నేను పెట్టనా?? నువ్వు పెటుకుంటావా?? అని నేనే పెటుకుంటా అని నా మీదెక్కి నా మొడ్డని నీ టైట్ పూకులో పెట్టి నీపుకు కండరాలతో భిగించి నలిపేస్తుంది కాక మళ్ళి నేను పెట్టానంటున్నవేంటి ఇది బాగుంది అన్నాను బుద్ది తక్కువయ్యి నేను పెట్టుకుంటాను అన్నాను నువ్వు పెడితే ఇంత నొప్పి ఉండేది కాదేమో అంది. సరిత నేను పెట్టినా నువు పెట్టుకున్నా నా మొడ్డ వెళ్ళేది నీ పూకులోకే కదా నొప్పి నొప్పే కానీ తోసే యంగిల్ మారుతుంది నా మొడ్డ నీ పూకులో దూరేటప్పుడూ లోపల రాపిడి మారుతుంది అంతే అన్నాను ఐతే నీకు అన్ని తెలిసే నన్ను ఈరకంగా దెంగవన్న మాట అంది సరిత దెంగాలంట ముందు పూకులో దింపాలి కదా?? పూకులో దిపాలంటే ఎవడన్నా చేసేది ఇంతే కానీ వాడి మొడ్డ పొడుగూ లావుని బట్టి ఆడదానికి నొప్పి పుడుతూ ఉంటుంది అన్నాను ఒరేఏయ్య్ నీకీ విష్యాలనీ ఎలా తెలిశాయ్ అంది అబ్బో అది పెద్ద కద గానీ ముందు మనం పని మొదలెడదాం అన్నాను రవీ వద్దురా ప్లీజ్ అంది ముద్దుగా. సరిత ఒక నాలుగూపులు ఊపితే ఎంత బాగుంటుందో నువ్వే చూడు అసలు ఊపకపోతే అలా నొప్పెడుతూనే ఉంటుంది అంటూ నిదానంగ నా చేతులు తన నడుము మీద వేసి నడుముని నా చేతులతో నట్టిగా నొక్కి నీ నడుము మట్టికి సూపర్ పోకిరీ లో ఇలియానా నడుము ని చూసి దెంగితే ఇలాంటి దానిని దెంగాలిరా అనుకున్నాను సరిగ్గా అలంటి నడుము అంతకన్న అందగత్తె నువ్వు దొరికావ్ నాకు అన్నాను చీ దొంగసచ్చినోడా ఎదవ జోకులూ నువ్వూనీ అంది బుంగమూతి పెట్టి నిజం చెపితే ఎవడికన్న అలాగే ఉంటుంది ఎవడూ నమ్మడూ అన్నాను. కొంచెం నిదానంగా చేస్తావా ఇందాకడలాగా మొరటుగా చేస్తావా అంది నిదానమగా మొదలెట్టి నువ్వు స్పీడ్ పెంచమంటేనే పెంచుతా సరేనా అన్నాను ఊం నిదానగా చెయ్యలి మళ్ళి మాట మర్చకూడదు అంది సరే సరే అంటూ నదుము మీద ఉన్న చేతులు ఇంకొంచెం బిగించి కొంచెం పైకి లేపి కిందకి దించాను ఊమ్మ్ అంది. ఇలా చెయ్యనా అన్నాను ఊ అందినేను అలాగే నిదానంగా కొంచెం పైకి లేపి మళ్ళి కిదకి కుదేస్తూ నామొడ్డ కొన తన పుకు అడుగున తగిలిస్తుంటే తనలో కామం పురివిప్పినట్టు ఉంది రవీ ఇంకొంచెం స్పీడ్ పెంచు అంది నేను ఇంకొంచెం పైకి లేపి మళ్ళి దిగేస్తున్నాను అలా వెంటవెంటనే ఊపుతున్నాను. సరిత ఇంక నువ్వు ఊపుకోవచ్చు నీపుకులో రసాలు ఊరాయి నాది ఫ్రీగానే కదులుతుంది గా అన్నాను సరే ఐతే అంటూ తను నిదానంగా మొదలెట్టి ఊపుతూ నన్ను దెంగుతుంది నేను రిలాక్స్ అయ్యాను తను నిదనగా నా మీదకి వంగిది అప్పుడు తన బండ సళ్ళు వాటి ముచ్చికలూ నా కంటి ముందు కనువిందు చేస్తున్నాయి తన సళ్ళ మీద వెలాడుతున్నా సూత్ర్రల గొలుసు కింద వేలాడుతున్నా సూత్రాలు నా గుండెల మీదకి ఆనేట్టట్టుగా ఉన్నాయి ఆ సీన్ చూసేసరికి నేను ఆగలేకపోయా నా చేతులు తన బండ సళ్లమీద వేసి పిసకడం మొదలెట్టాను. ఈలోపు సరిత దరువు స్పీడ్ పెంచుతూ పెంచుతూ స్పీడ్గా దెంగడం మొదలెటింది ఏంటే నొప్పి పోయిందా అన్నాను ఆ పోయింది అంది ఇంకా స్పీడ్గా కొట్టించుకోవాలనిపిస్తుందా అన్నాను ఆ అందుకే ఇలా దెంగుతున్నాను అంది ఆ ఐతే నువ్వు పైనుండీ నేను కిందనుండీ సరేనా అన్నాను ఊం అంది నేను కిదనుండీ ఎదురొత్తులు ఇస్తూ దెంగుడు మొదలెట్టాను పైనుండీ తను ఊపుతుది ఇద్దరం ఒకేసారి కొట్టినప్పుడు చూడాలి తన పూకు అడుగున జీ స్పాట్ కి నా మొడ్డ గుండు గట్టిగా తగిలి చెప్పలేని సుఖాన్ని ఇస్తుంది సరితా నాది ఇంకా రెండు అంగుళలు ఉంది ఏదోలా దానిని కూడా తోసేసుకో అన్నాను ఇంక నాకు లేదు ఇప్పటికే లోపలెకడో గుద్దుతుంది అక్కడనుండీ ఇంక పోదూ అంది సరే అంటూ నేను స్పీడ్ పెంచాను పైనుండీ తను దెంగుతునే ఉంది కిందనుండీ నేను యమ స్పీడ్గా ఊపుతున్నాను సరిత ఇంక ఆపేసి అమ్మోఓ అమ్మ్మోఓ స్స్స్స్స్స్స్స్స్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మూఊస్ హొహూహొహొహొహొహుహుహ్మ్హ్మ్హ్మ్హ్ జ్జ్జ్స్స్జ్జ్స్జ్స్ వ్వ్స్వ్స్ష్ష్స్ హ్ష్ష్స్ ష్ష్స్ హాహ్హాహహహాహహహహహహ్ హ్హ్మ్మ్మ్మ్మ్హ్హ్మ్హ్మ్హ్హ్హ్మ్హ్మ్హ్హ్మ్హ్మ్హ్మ్హ్మ్హ్మ్హ్మ్హ్మ్హ్మ్హ్మ్హ్మ్హ్మ్ అమ్మో అమ్మో అమో అమో అమో అమో అమో ఒర్య్ ఒర్య్ పొయ్ ప్ర్య్ ప్ర్య్ అంటూ తన నోటితో ఎటు తిరిగితే అటు కూతలు కేకలు సౌండ్స్ చేసూ రతి కూజితాలు విడుస్తుంది. నేను ఒకసారి ఆపాను అప్పుడు అమ్మోఓఓ ఏమి దెంగుడురా బాబోఓయ్య్ అంది ఆ సినిమాలో దెంగినట్టు దెంగుతున్నానా అన్నాను వాడిది ఒక దెంగులాటేనా?? అసలైన దెంగులాట అంటే ఇది అమ్మోఓఓ మిషన్ దెంగినట్టు దెంగుతున్నవుకదరా అమ్మోఓ అమ్మోఓ ఆ ఊపుడేంటి ఆతోపుడేంటి అయ్య బాబోఓయ్య్ తలుచుకునేనే గుండె జళ్ళు మంటుంది అది తను అలా అనేసరికి నాకు మళ్ళి ఎక్కడలేని బలమూ వచ్చేసింది మళ్ళి దెంగుడు మొదలెట్టేసి ఇందాకడికన్న వేగంగా దెంగిదెంగి వదిలి సరితా యాంగిల్ మారుద్దామ అన్నాను నీ ఇష్టం అని ఎలా దెంగుతావ్ అంది చెపుతాగా అని మిషనరీ లో సెట్ చేసి దెంగుడు మొదెలెట్టి వీర దెంగుడు దెంగి తన మోకాళ్ళు నా భుజాలమీద వేసుకుని నాది తోసి భుజాల యంగిల్లో దెంగాను అలా దెంగుతున్నప్పుడు మళ్ళి తన పూకు టైటగా అనిపించి నాకు బాగా ఒరిపిడి జరిగి ఐపోవచ్చింది అలాగే దెంగి దెంగి అడుక్కి ఆంచి పిచికరీ చేశా.

TOP తెలుగు వంద బూతు సెక్స్ కథలు